ตัวชี้วัดที่ 1 : EB1-EB2

ตัวชี้วัดที่ 2 : EB3-EB5

ตัวชี้วัดที่ 3 : EB6-EB9

ตัวชี้วัดที่ 4 : EB10-EB12

ตัวชี้วัดที่ 5 : EB13

ตัวชี้วัดที่ 6 : EB14-EB15

ตัวชี้วัดที่ 7 : EB16-EB18

ตัวชี้วัดที่ 8 : EB19-EB21

ตัวชี้วัดที่ 9 : EB22-EB24