>> เรื่องที่ 1 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
[เจ้าของผลงาน : นางสาวอาทิตติยา พิมพ์บูรณ์  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ]  >> รายละเอียด  เผยแพร่ 19-5-2564

>> เรื่องที่ 2 ระดับความสามารถของเจ้าหน้าที่กับการบันทึกข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูล ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป HOSxP สำหรับโรงพยาบาลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
[เจ้าของผลงาน : นายสุรเชษฐ์  เกษทองมา  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ]  >> รายละเอียด  เผยแพร่ 20-9-2564

>> เรื่องที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ในมารดาอายุมากกับมารดา
[เจ้าของผลงาน :ชัชนาวดี ณ น่าน พบ. ว.ว. (สูตินารีแพทย์ โรงพยาบาลเพ็ญ) , ศรีสุดา ทรงธรรมวัฒน์ , เอื้อมพร สุ่มมาตย์ , เมธา ทรงธรรมวัฒน์ ]  >> รายละเอียด  เผยแพร่ 02-02-2565

>> เรื่องที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลทำให้ผลการรักษาโรคเมลิออยโดสิสล้มเหลวในโรงพยาบาลเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
[เจ้าของผลงาน : นพ.ชวยศ หาญหิรัญ พบ., ว.ว. (อายุรศาสตร์) โรงพยาบาลเพ็ญ] >> รายละเอียด  เผยแพร่ 02-02-2565

>> เรื่องที่ 5 ผลการใช้น้้าใบมะละกอต่อการเพิ่มเกล็ดเลือดในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
[เจ้าของผลงาน : นพ.ชัยรัตน์ เจริญสุข, ดาวดล เประกันยา, บุญญฤทธิ์ จันทร์มี]  รายละเอียด  เผยแพร่ 25-03-2565

 

>> เรื่องที่ 1  นวัตกรรมกราฟ 7 สี สุขภาพดี ชะรอเบาหวาน

[เจ้าของผลงาน : นางสาวธวัลรัตน์ ธุระพล  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ]   >> รายละเอียด  เผยแพร่ 19-5-2564

>> เรื่องที่ 2 นวัตกรรม Recycle ถุง feed อาหาร

[เจ้าของผลงาน : นางสาวมนัสนันท์ พรมวัง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ]  >> รายละเอียด  เผยแพร่ 19-5-2564

>> เรื่องที่ 3 การลดปริมาณกากตะกอนของปูนขาวและรักษาระดับความเป็นกรดเป็นด่าง ในระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

[เจ้าของผลงาน : นางสาวนงลักษณ์ ขาววันดี , นายไพรัตน์ อุตราช , นายบุญทัน โพธิสนาม ]  >> รายละเอียด  เผยแพร่ 19-5-2564

>> เรื่องที่ 4 “ALL IN ONE”

[เจ้าของผลงาน : นางสาวอาทิตติยา พิมพ์บูรณ์, นางสาวลักขณา บุญขาว, นางสาวกนกวรรณ จันทรักษ์ ]  >> รายละเอียด  เผยแพร่ 20-5-2564

>> เรื่องที่ 5 นวัตกรรม ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลเพ็ญ

[เจ้าของผลงาน : นางสาววันวิสาข์ บุรินนิตย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ]  >> รายละเอียด  เผยแพร่ 20-9-2564

>> เรื่องที่ 6 นวัตกรรม Antibiogram

[เจ้าของผลงาน : นายแพทย์ชวยศ หาญหิรัญ นายแพทย์ชำนาญการ/นางสาววันวิสาข์  บุรินนิตย์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ]  >> รายละเอียด  เผยแพร่ 03-02-2565