ตัวชี้วัดที่ 3 : EB6-EB9  มีรายละเอียดดังนี้

EB6

บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น>>>บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564>>>นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดหน่วยงาน

EB7

บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>>ฟอร์ม

คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ 1.)>>>https://drive.google.com/file/d/1CbaVwJcTxXWXCvoOPSoBugPXug9y8aUe/view?usp=sharing

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2. (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4)>>>แนวทางการปฏิบัติแนบท้ายประกาศ 2564

หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564>>>หลักฐานการประชุม

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564>>>หนังสือแจ้งเวียน รพช. กลุ่มงาน

EB8

บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>>บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก>>>https://drive.google.com/file/d/1fLQTA-PRqea7dyTwDCS6EqCO-WnDvDiu/view?usp=sharing

-ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ – รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 – กันยายน 2563)>>>ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลปกิบัติราชการดีเด่นดีมาก

บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>>บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

-ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ – รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)>>>https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive

EB9

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ>>>บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

โครงการ>>>โครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย>>>รายชื่อ 11-12

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>>บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย>>>สรุปโครงการทับซ้อน

ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม>>>ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม11-12