>> เอกสารงานแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลเพ็ญ

1. แผนงาน/โครงการที่อนุมัติ || ดาวน์โหลด >>  คลิกที่นี่

2. หนังสือขออนุมัติภายใน จัดทำแผนงาน/โครงการ   || ดาวน์โหลด >> คลิกที่นี่

3. ผลงาน ตัวชี้วัด คปสอ. รายเดือน   || ดาวน์โหลด >> คลิกที่นี่

4. ผลงาน ตัวชี้วัด โรงพยาบาล รายเดือน   || ดาวน์โหลด >> คลิกที่นี่

5. เอกสารประชุม คปสอ.   || ดาวน์โหลด >> คลิกที่นี่

6. เอกสารประกอบการจัดทำ แผนงาน/โครงการ   || ดาวน์โหลด >> คลิกที่นี่

7. เอกสารประกอบการเบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ   || ดาวน์โหลด >> คลิกที่นี่

8. รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ คปสอ   || ดาวน์โหลด >> คลิกที่นี่

9. รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล   || ดาวน์โหลด >> คลิกที่นี่

10. เอกสาร อื่นๆ  || ดาวน์โหลด >> คลิกที่นี่