ตัวชี้วัดที่ 2 : EB3-EB5  มีรายละเอียดดังนี้

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>>บันทึกข้อความและแบบฟอร์มเผยแพร่

หนังสืออนุมัติจัดสรรงบประมาณ>>>อนุมัติจัดสรรงบประมาณ

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท  เดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564>>>ไม่เกิน 100,000 บาท

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย และวงเงินเกิน 100,000 บาท เดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564>>>เกิน 100,000 บาท

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย และวงเงินเกิน 100,000 บาท เดือนกรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564>>>เกิน 100,000 บาท

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท เดือนกรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564>>>ไม่เกิน 100,000 บาท

แบบ สขร. 1 เดือน มกราคม 2564>>>ม.ค.64

แบบ สขร. 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564>>>ก.พ.64

แบบ สขร. 1 เดือน มีนาคม 2564>>>มี.ค.64

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3>>>ขออนุญาตเผยแพร่

แบบ สขร. 1 เดือน เมษายน 2564>>>เม.ย.64

แบบ สขร. 1 เดือน พฤษภาคม 2564>>>พ.ค.64

แบบ สขร. 1 เดือน มิถุนายน 2564>>>มิ.ย.64

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>>บันทึกข้อความรายงานและฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 3>>>รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารพัสดุ

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3>>>ขออนุญาตเผยแพร่ สขร.

แบบ สขร. 1 เดือน กรกฎาคม 2564>>>ก.ค.64

แบบ สขร. 1 เดือน สิงหาคม 2564>>>ส.ค.64