ตัวชี้วัดที่ 9 : EB22-EB24  มีรายละเอียดดังนี้

EB22

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ>>>บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

โครงการ>>>โครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”>>>รายชื่อ

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา >>>บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผล

รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”>>>สรุปการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน

ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม>>>ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม11-12

EB23

หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ” ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG … ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น>>>บันทึกข้อความรายงานและแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลEB23

แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG …>>>แนวทางการดำเนินกิจกรรม ชมรม Strong

รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG …>>>คำสั่ง จนท.รพ strong

กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG … ที่มีความต่อเนื่อง>>>กิจกรรมการดำเนินการ strong

EB24

บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน >>>บันทึกข้อความรายงานและแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลEB24

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน>>>ประกาศเจต ล่วงละเมิดทางเพศ โรงพยาบาลเพ็ญ

คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน>>>แนวทางการป้องกันล่วงละเมิด

บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน>>>แจ้งเวียนคู่มือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด

รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4>>>แบบรายงานผลมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน>>>แบบรายงานผลการดำเนินงาน