ตัวชี้วัดที่ 1 : EB1-EB2 รายละเอียด ดังนี้

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล>>>ขออนุมัติเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารหน่วยงาน>>ผู้บริหารหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน>>>โครงสร้างหน่วยงาน

นโยบาย นพ.สสจ.>>>นโยบาย-นพ.สสจ.2563

นโยบายผู้บริหาร คปสอ.เพ็ญ>>>นโยบายผู้บริหาร-คปสอ.เพ็ญ

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎ>>>https://drive.google.com/open?id=1bj3AIj9ZKtmx5nvMENY223sAXIpBgwYK

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม ปี 2563>>>วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

ยุทธศาสตร์ประเทศของประเทศ>>>ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม>>>พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

ข้อบังคับสำนักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข>>https://drive.google.com/file/d/1GTIG8v529_AXnkkXaUILxpbFU-WClm51/view?usp=sharing

อินโฟกราฟฟิคกระทรวง>>>อินโฟกราฟฟิคกระทรวง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน>>>กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข>>>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วย>>>https://drive.google.com/open?id=1w0DjiL3Idoms7O8nhek0iM7LPVVxiasl

แผนปฏิบัติราชการhttps://drive.google.com/open?id=1uuks8eAPNwGTb1X2Mufpjqj-zoFIWANG

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการบนเว็บไซด์โรงพยาบาลเพ็ญ>>>แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซด์รพ.

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ปีงบประมาณ 2564>>>https://drive.google.com/file/d/1EMWG18LnszKAAAy8XX7rU6DsVYi6NVwH/view?usp=sharing

แนวทางปฏิบัติตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง>>>ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน

บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>>บันทึกข้อความและประกาศเผยแพร่

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>>แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการ>>>คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการ

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>>กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการเผยแพร่ข้อมูล>>>รายงานผลการดำเนินการตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรค

ขออนุญาตนำแบบสขร.เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>>บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ สขร.1 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 63

แบบสขร. 1 เดือน ตุลาคม 2563 >>>https://drive.google.com/file/d/1BbFV9ymOphrCiCOXnZW6DZCT2hLs9vIK/view?usp=sharing

แบบสขร. 1 เดือน พฤศจิกายน2563 >>>https://drive.google.com/file/d/1BbFV9ymOphrCiCOXnZW6DZCT2hLs9vIK/view?usp=sharing

แบบสขร. 1 เดือน ธันวาคม2563>>>สขร.1 เดือน ธันวาคม 63(1)

บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน>>>แผนงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี

แผนค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564>>>แผนงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง>>>แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร และขออนุญาตเผยแพร่รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจัดซื้อจัดจ้างปีงบ2563>>>บันทึกข้อความ ขออนุมัติเผยแพร่ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ63

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ2563>>>https://drive.google.com/file/d/14-rj2GmBGUwjXZmeXBy1UGUvTCf4yYrU/view?usp=sharing

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน>>>แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ63

การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป>>>คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ทั่วไป 2563

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต>>>คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ทุจริต 2563

ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน>>>รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

คำสั่ง ปลด ปิด ประกาศ>>>คำสั่ง ปลดประกาศ ปิดประกาศ

คู่มือปฏิบัติงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน>>>https://drive.google.com/file/d/1Bcm05nz5SU2XN0I0PsUoJ58xDJHjE8dV/view?usp=sharing

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน>>>ขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง (ชุดจ่าย) เดือน ตุลาคม 2563>>>https://drive.google.com/file/d/1boYxb5uLTeUhcMQF1bouuN6YGniY941K/view?usp=sharing

ตัวอย่างบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง (ชุดจ่าย) เดือน พฤศจิกายน 2563>>>บันทึกจ่ายเดือน พย. 63

ตัวอย่างบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง (ชุดจ่าย) เดือน ธันวาคม 2563>>>https://drive.google.com/file/d/1NXvZQw4dpK6aUeakBVZeBrQHn5Fe_Jtp/view?usp=sharing

ตัวอย่างบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง (ชุดจ่าย) ต่ำกว่า 100,000>>>ต่ำกว่า 100,000

ตัวอย่างบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง (ชุดจ่าย) มากกว่า 100,000>>เกิน 100,000