ตัวชี้วัดที่ 8 : EB19-EB21  มีรายละเอียดดังนี้

EB19

1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน>>>หนังสือเชิญประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน

2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน>>>สรุปการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน

3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน>>>วิเคราะห์ความเสี่ยง

4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>>บันทึกข้อความรายงานและแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลEB19

EB20

บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น>>>บันทึกข้อความรายงานและแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลEB20

แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน>>>คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน>>>แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน>>>รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแนวทางการปฏิบัติ

EB21

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ>>>บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

โครงการ>>>โครงการ

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>>บันทึกข้อความรายงานและแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลEB21

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน>>>รายชื่อ 11-12

รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน>>>สรุปโครงการทับซ้อน

ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม>>>ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม11-12