ตัวชี้วัดที่ 6 : EB14-EB15  มีรายละเอียดดังนี้

EB14

บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>>บันทึกข้อความรายงานและแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลEB14

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกำกับติดตาม>>>https://drive.google.com/file/d/1e1NJffqBeZqAv0hsMQeIZwk6xtLI869z/view?usp=sharing

มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม>>>https://drive.google.com/file/d/1e1NJffqBeZqAv0hsMQeIZwk6xtLI869z/view?usp=sharing

หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.>>>แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูปและสิ้นเปลือง

EB15  

บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>>บันทึกข้อความรายงานและแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลEB15

มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ>>>แบบฟอร์มยืมพัสดุ

มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ>>>แบบฟอร์มยืมพัสดุ

หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.>>>แจ้งเวียนแบบฟอร์มปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูปและสิ้นเปลือง