ตัวชี้วัดที่ 5 : EB13  มีรายละเอียดดังนี้

EB13

บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>>บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน>>>https://drive.google.com/file/d/1r-Xf-FOPYe9EZxcxacJM98yccbyWwTcV/view?usp=sharing

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน>>>แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการรับสินบน

บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนดกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน>>>รายงานสรุปกำกับติดตาม ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน