ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (MOIT) ปีงบประมาณ 2567>>>คลิกที่นี่

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (MOIT) ปีงบประมาณ 2566>>>คลิกที่นี่

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (MOIT) ปีงบประมาณ 2565>>>คลิกที่นี่

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ปีงบประมาณ 2564>>>คลิกที่นี่

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ปีงบประมาณ 2563>>>คลิกที่นี่