แบบฟอร์มเอกสาร งานบริหารงานทั่วไป

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวันลาพักผ่อนหัวหน้าหน่วยงาน>>>ใบลาพักผ่่อนประจำปี(หัวหน้างาน)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวันลาพักผ่อนจนท.ทั่วไป  >>>ใบลาพักผ่่อนประจำปี

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม >>>ใบแจ้งซ่อม

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท>>>แบบใบลาอุปสมบท

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้้รถยนต์ส่วนกลาง>>>ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบบันทึกข้อความHRD>>>บันทึกข้อความ HRD 2567

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ>>>แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง ปรับใช้ 2567

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบบันทึกข้อความขอใช้ห้องประชุม>>>บันทึกข้อความขอใช้ห้องประชุม แก้ไข 6ส.ค.64

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว>>>ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในระบบ>>>แบบ 7127

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลาออก ลจ.ชค.,ขรก.>>>ใบลาออก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือน>>>แบบคำร้อง

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลาออก พกส.>>>ใบลาออก พกส.

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานลงทะเบียนปฏิบัติงาน  >>> แบบฟอร์มรายงานลงทะเบียนปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคืนครุภัณฑ์เพื่อจัดเก็บที่ศูนย์เครื่องมือ >>>ใบคืนครุภัณฑ์

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบยืมวัสดุสิ้นเปลือง>>>ใบยืมพัสดุสิ้นเปลือง

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบยืมวัสดุคงรูป-ครุภัณฑ์>>>ใบยืมพัสดุคงรูป-ครุภัณฑ์

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแสดงความประสงค์บริจาคสังหาริมทรัพย์>>ใบแสดงความประสงค์บริจาคสังหาริมทรัพย์

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบคำร้องงานโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2567 >>> แบบคำร้องงานโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

 

แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงินและบัญชี

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรับเงินค่าตอบแทนประเภท (พ.ต.ส.)ฉบับปรับใช้ เม.ย.64>>>แบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิ พ ต ส (ใหม่)1 เมษายน 2564

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเบี้ยเลี้ยง ฉ.11 >>>ใบขอรับเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(ฟอร์ม)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร>>>ใบเบิกเงินสวัดิการค่าศึกษาบุตร(แบบ 7223)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล>>>แบบ 7131 กรมบัญชีกลาง

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ใบยืมเงิน>>>ใบยืมเงิน

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ส่งคืนเงินยืม>>>ส่งคืนเงินยืม

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ยืมเงินดำเนินโครงการ>>>ยืมเงินดำเนินโครงการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ยืมเงินไปราชการ>>>ยืมเงินไปราชการ

 

แบบฟอร์มเอกสาร งานสารสนเทศโรงพยาบาลเพ็ญ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเอกสาร ขอ เพิ่ม/แก้ไข User เข้าใช้งานระบบ HOSxP >>> แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเอกสารขอรายงาน/แก้ไข/ข้อมูลสารสนเทศ ภายในโรงพยาบาล >>> แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ขออนุมัติดูข้อมูลกล้อง CCTV ภายในโรงพยาบาลเพ็ญ >>> แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด แนวทางการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  >>> เอกสารแนบ

แบบฟอร์มเอกสาร การขอใช้รถโรงพยาบาลเพ็ญ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเอกสารใบขออนุญาตขอใช้รถพยาบาลฉุกเฉินรับ-ส่งผู้ป่วย >>> เอกสารแนบ