ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล >>> MOIT1-MOIT2

ตัวชี้วัดที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ>>>MOIT3-MOIT5

ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล>>>MOIT6-MOIT9

ตัวชี้วัดที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใส>>>MOIT10-MOIT12

ตัวชี้วัดที่ 5 : การรับสินบน>>>MOIT13-MOIT14

ตัวชี้วัดที่ 6 : การใช้ทรัพย์สินของราชการ>>>MOIT15

ตัวชี้วัดที่ 7 : การดำเนินงานเพื่อป้องการทุจริต>>>MOIT16-MOIT17

ตัวชี้วัดที่ 8 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน>>>MOIT18-MOIT21

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร>>>MOIT22-MOIT23