MOIT3

ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์และแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์>>>ประกาศเผยแพร่ MOIT3

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564>>>รายงานสรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>>ประกาศเผยแพร่ MOIT3 (แบบฟอร์ม)

MOIT4

ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์และแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์>>>ประกาศเผยแพร่ MOIT4

หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน>>>หนังสืออนุมัติงบประมาณ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >>>แผนจัดซื้องบค่าเสื่อม

คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ>>>คำสั่ง ปิดปลด ประกาศ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามข้อกำหนด>>>รายงานผลการดำเนินงานงบตามข้อกำหนด

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ

– วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท>>>แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

– วงเงินเกิน 100,000 บาท>>>แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจวงเงินมากกว่า 100,000 บาท

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>>แบบฟอร์มการผยแพร่ MOIT4

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>>รายงานผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด
2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส>>>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

สขร.1  เดือน มกราคม 2565 >>>สขร1.มกราคม65
สขร.1  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 >>>สขร1.กุมภาพันธ์65
สขร.1  เดือน มีนาคม 2565 >>>สขร1.มีนาคม65

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>>แบบฟอร์มขอเผยแพร่

MOIT5

ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์และแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์>>>ประกาศเผยแพร่ 

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1  เดือน ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564

สขร.1  เดือน ตุลาคม 2564 >>>สขร1.ตุลาคม64
สขร.1  เดือน พฤศจิกายน 2564 >>>สขร.พฤศจิกายน64
สขร.1  เดือน ธันวาคม 2564 >>>สขร.ธันวาคม64

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>>แบบฟอร์มการผยแพร่ 

ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์และแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์>>>รายงานผู้บริหาร 

ไตรมาสที่ 2 แบบแสดงสขร.1 เดือน มกราคม 2565 – มีนาคม 2565

สขร.1  เดือน มกราคม 2565 >>>สขร1.มกราคม65
สขร.1  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 >>>สขร1.กุมภาพันธ์65
สขร.1  เดือน มีนาคม 2565 >>>สขร1.มีนาคม65

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>>แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 

MOIT3-MOIT5

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *