MOIT1

หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>>บันทึกข้อความรายงานขอเผยแพร่

คำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน>>>

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน>>>

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>>ขออนุญาตเผยแพร่

รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบร้ายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>>

รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)>>>

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>>

MOIT2

ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์และแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์>>>บันทึกข้อความรายงานขอเผยแพร่ 

ผู้บริหารหน่วยงาน>>ผู้บริหารหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน>>>โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิ

นโยบาย นพ.สสจ.>>>นโยบาย-นพ.สสจ.

นโยบายผู้บริหาร คปสอ.เพ็ญ>>>นโยบายผู้บริหาร

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง>>>อำนาจหน้าที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน>>>กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2565>>>ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน >>>ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

ช่องทางการรับฟังความเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน>>>ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม >>>วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม>>>พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564>>>ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2564

อินโฟกราฟฟิกกระทรวง1>>>อินโฟกราฟฟิกกระทรวงสาธารณสุข1 

อินโฟกราฟฟิกกระทรวง2>>>อินโฟกราฟฟิกกระทรวงสาธารณสุข2

ยุทธศาสตร์ประเทศของประเทศ>>>ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน>>>นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน>>>แผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน>>>แผนใช้จ่ายประจำปี

คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนและการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่>>>คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน 

คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ>>>

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน>>>คู่มือสนับสนุนภารกิจหลัก

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ>>>

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ>>>

ผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)>>>

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี>>>

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง>>>

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่>>>

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบสขร.1)

– แบบสขร.1  เดือน ตุลาคม 65-มกราคม 66 >>>

– แบบสขร.1  เดือน กุมภาพันธ์ 66-พฤษภาคม 66 >>>

– แบบสขร.1  เดือน  มิถุนายน 66-กันยายน 66 >>>

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>>ขออนุญาตเผยแพร่

 

MOIT1-MOIT2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *