วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลเพ็ญ  เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ  ผสมผสานหลักการแพทย์วิถีธรรมประชาชนสุขภาพดีด้วยภาคีเครือข่าย  ภายใน ปี  พ.ศ. 2563

 

พันธกิจ

1.ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยผสมผสานหลักการแพทย์วิถีธรรมให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและ ครอบคลุมแบบไร้รอยต่อ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพเชิงบูรณาการ
  2. สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีองค์ความรู้ นำองค์ความรู้ นำผลการวิจัย  และนวตกรรมด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง