R2R/นวัตกรรม/งานวิจัย โรงพยาบาลเพ็ญ

งานวิจัย

>> เรื่องที่ 1 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

[เจ้าของผลงาน : นางสาวอาทิตติยา พิมพ์บูรณ์  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ]  >> รายละเอียด  เผยแพร่ 19-5-2564

>> เรื่องที่ 2 ระดับความสามารถของเจ้าหน้าที่กับการบันทึกข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูล ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป HOSxP สำหรับโรงพยาบาลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

[เจ้าของผลงาน : นายสุรเชษฐ์  เกษทองมา  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ]  >> รายละเอียด  เผยแพร่ 20-9-2564

นวัตกรรม

>> เรื่องที่ 1  นวัตกรรมกราฟ 7 สี สุขภาพดี ชะรอเบาหวาน

[เจ้าของผลงาน : นางสาวธวัลรัตน์ ธุระพล  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ]   >> รายละเอียด  เผยแพร่ 19-5-2564

>> เรื่องที่ 2 นวัตกรรม Recycle ถุง feed อาหาร

[เจ้าของผลงาน : นางสาวมนัสนันท์ พรมวัง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ]  >> รายละเอียด  เผยแพร่ 19-5-2564

>> เรื่องที่ 3 การลดปริมาณกากตะกอนของปูนขาวและรักษาระดับความเป็นกรดเป็นด่าง ในระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

[เจ้าของผลงาน : นางสาวนงลักษณ์ ขาววันดี , นายไพรัตน์ อุตราช , นายบุญทัน โพธิสนาม ]  >> รายละเอียด  เผยแพร่ 19-5-2564

>> เรื่องที่ 4 “ALL IN ONE”

[เจ้าของผลงาน : นางสาวอาทิตติยา พิมพ์บูรณ์, นางสาวลักขณา บุญขาว, นางสาวกนกวรรณ จันทรักษ์ ]  >> รายละเอียด  เผยแพร่ 20-5-2564

>> เรื่องที่ 5 นวัตกรรม ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลเพ็ญ

[เจ้าของผลงาน : นางสาววันวิสาข์ บุรินนิตย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ]  >> รายละเอียด  เผยแพร่ 20-9-2564