ตัวชี้วัดที่ 9 : EB18-EB19  รายละเอียด ดังนี้

บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ>>ขออนุมัติโครงการ

โครงการสร้างสุข ปลุกพลังสามัคคี>>https://drive.google.com/open?id=1lGTXSfmkWDMrjdFSJYdipVCUADCqz12D

แผนการดำเนินโครงการ>>>https://drive.google.com/open?id=1VeGffKTW_MJngIguuVnMZVHXB5wD23qM

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม>>>3.แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ OD63

บันทึกข้อความ และแบบฟอร์มขอเผยแพร่>>>EB18

รายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม>>>รายงานผลการดำเนินการชมรมจริยธรรม

หลักฐานการรวมกลุ่ม strong>>>https://drive.google.com/open?id=1trzRJ4OGpGfBpDPPs08mo-20fTPD6GYo

หลักฐานกิจกรรมแสดงถึงความพยายามปรับปรุง>>>https://drive.google.com/open?id=1skDoPx1FJ7Zt54kHoYdC0fuRT94iSLW9

หลักฐานแสดงความคิดริเริ่มกลุ่ม >>>https://drive.google.com/open?id=1KLvLS2zjBk5m02-H6-BR_l5RMtTIV8La