ตัวชี้วัดที่ 8 : EB17  รายละเอียด ดังนี้

บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่และบันทึกขอเผยแพร่>>>https://drive.google.com/open?id=1VTXIL2DJ_0_3VgDdP3XdKEdMmTPl3BDC

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการรับสินบน>>>https://drive.google.com/open?id=11xtf7GXBYpx_j8bcXcIC3ZkAT128nrMc

มาตรการป้องกันการรับสินบน>>>https://drive.google.com/open?id=1917rM_fpc8it5CI23Qhy7PqN82_mLjir

หลักฐานการแจ้งเวียน/บันทึกข้อความรับทราบ กำกับติดตาม>>>บันทึกแจ้งเวียน ข้อความรับทราบการกำกับติดตาม