ตัวชี้วัดที่ 6 : EB15  รายละเอียด ดังนี้

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

ดาวน์โหลด>>>https://drive.google.com/open?id=1Y-iT07iUkjuqX3wqStiylss_2tSD-aWF

ภาพถ่ายการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด>>>https://drive.google.com/open?id=1YRLXplvPgISfCspc8DI6M2wgxLtvSNR1