ตัวชี้วัดที่ 5 : EB13-EB14  รายละเอียด ดังนี้

ประกาศผลการประเมินคะแนนพิจารณาผลดีดเด่น ดีมาก 1 ต.ค.62>>>2_ประกาศดีเด่น ดีมาก 1 ตค.2562

บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนประเมินดีเด่น ดีมาก>>>บัญชีรายละเอียดดีเด่น ดีมาก ตค.62

ภาพถ่ายประกอบการเผยแพร่ผลการประเมินคะแนน>>>eb14

หนังสือแจ้งเวียน>>>แจ้งแนวทางการปฏิบัติการจัดทำคำมั่น

กรอบแนวทางการปฏิบัติ>>>กรอบแนวทางปฏิบัติ1

ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน>>>แจ้งแนวทางปฏิบัติ

หลักฐานการประชุมชี้แจงความเข้าใจ>>>หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ>>แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏืบัติราชการ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ>>หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ขรก.ผู้มีผลปฏิบัติราชการในระดับ ดีเด่นและดีมาก>>https://drive.google.com/file/d/1S11LL0ZEuylh13egsz7F4C4hcn_hMrH5/view?usp=sharing