ตัวชี้วัดที่ 4 : EB10-EB12  รายละเอียด ดังนี้

บันทึกข้อความรับทราบผลการประเมินตามแผนปฏิบัติราชการ 2562>>>บันทึกข้อความรับทราบผลการดำเนินงานปี62

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2562>>>https://drive.google.com/open?id=10gQtw5n5cDMbFxlpsEhuEgm6rOdPyS3G

บันทึกข้อความรับทราบกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 2563>>>EB12

ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุ>>https://drive.google.com/open?id=10gQtw5n5cDMbFxlpsEhuEgm6rOdPyS3G

รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน>>ติดตามข้อมูลตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ คปสอ.เพ็ญ ปี งปม.2563

ผลการกำกำกับติดตามตัวชี้วัด คปสอ.เพ็ญ2563>>สรุปผลการดำเนินตัวชี้วัด MOU สสจ.อุดร ปี 2563 14.7