ตัวชี้วัดที่ 3 : EB8-EB9  รายละเอียด ดังนี้

EB8>>>

คณะกรรมการสารสนเทศ>>>8.กรรมการสารสนเทศ

กรอบแนวทางการเผยแพร่เว็บไซด์>>>8.กรอบแนวทางการเผยแพร่เว็บไซต์

แบบฟอร์มเผยแพร่เว็บไซด์>>>8.แบบฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์

สรุปผลการรายงานเว็บไซด์ 62>>>8สรุปผลการรายงานเว็บไซต์ 62

EB9

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล>>>EB9

ผู้บริหารหน่วยงาน>>EB 9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

นโยบาย นพ.สสจ.>>>EB 9.1.2_1 นโยบาย นพ.สสจ.2563

นโยบายผู้บริหาร คปสอ.เพ็ญ>>>EB 9.1.2_2 นโยบายผู้บริหาร คปสอ.เพ็ญ

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎ>>>https://drive.google.com/open?id=1bj3AIj9ZKtmx5nvMENY223sAXIpBgwYK

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม ปี 2563>>>EB 9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ปี 2563

ยุทธศาสตร์ประเทศของประเทศ>>>EB 9.1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม>>>EB 9.1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน>>>EB 9.1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

ข้อบังคับสำนักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข>>EB 9.1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ

อินโฟกราฟฟิคกระทรวง>>>EB 9.1.10 อินโฟกราฟฟิคกระทรวง

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข>>>EB 9.1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วย>>>https://drive.google.com/open?id=1w0DjiL3Idoms7O8nhek0iM7LPVVxiasl

แผนปฏิบัติราชการhttps://drive.google.com/open?id=1uuks8eAPNwGTb1X2Mufpjqj-zoFIWANG

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการบนเว็บไซด์โรงพยาบาลเพ็ญ>>>คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซด์โรงพยาบาล

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ปีงบประมาณ 2563>>>เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างตามแผน63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1>>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง