ตัวชี้วัดที่ 2 : EB5-EB7  รายละเอียด ดังนี้

บันทึกขออนุมัติจัดโครงการ>>>https://drive.google.com/open?id=1DYwenyAuGRUB2mG8p5GiFH-GBkAxgft8

โครงการผู้สูงอายุ>>>https://drive.google.com/open?id=1DUWZs75qFMprvTsaiCOYFatYgfKonQ0v

แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม>>>https://drive.google.com/open?id=1bIV8bq-s1F_tEjiXwCaEdQzKGqXj_pIr

ภาพถ่ายกิจกรรม>>>https://drive.google.com/open?id=1zo5pmRue4-wPNx-q3DLdMnIDY8HWn6W4

รายงานการประชุมโครงการ>>>https://drive.google.com/open?id=12mL5vwxTbrHgzGfl1NwLDwzm3FJPAsiK

รายงานผลการดำเนินโครงการ>>>รายงานผลการดำเนินโครงการ