ตัวชี้วัดที่ 12 : EB25-EB26  รายละเอียด ดังนี้

การกำจัดขยะมูลฝอยในโรงพยาบาล>>>การกำจัดขยะมูลฝอยในโรงพยาาล

ขั้นตอนการให้บริการทันตกรรม >>>ขั้นตอนการให้บริการทันตกรรม

คู่มือการให้บริการทันตกรรม>>>https://drive.google.com/open?id=1admtw4aXue6LEKsSpQI290a2vNaAAntt

ตารางปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม>>>https://drive.google.com/open?id=1r68LjhQ9qbQjVm3fI6z2s3MT2u2ijRwT

กรอบแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่>>>บริบทโรงพักขยะ

สรุปรายงานและรับทราบร่วมกัน>>>สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายการให้บริการทันตกรรม>>>ภาพถ่ายการให้บริการ