ตัวชี้วัดที่ 10 : EB20-EB22  รายละเอียด ดังนี้

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน>>https://drive.google.com/open?id=1RIle3BtctRxdiGRN3-LmkLHQfpfF8K4x

แนวทางการใช้น้ำประปา และผลประโยชน์ส่วนตัว>>https://drive.google.com/open?id=1U-mwImBg34astZTa2sdKJz-7Kky7JxrE

หนังสือแสดงการจัดประชุม>>>https://drive.google.com/open?id=1bpipbAjIctTToioNJ4dNO8-mddYFD0wU

สรุปรายงานการประชุม>>>https://drive.google.com/open?id=1JbqX8DViNCeX1KRmHuhBC0KUZnF8TMnv

รายงานบทวิเคราะห์>>https://drive.google.com/open?id=1rkk-6oSbdcChFfUGwLfDM-2ocRmzNm2k

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม>>>รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ภาพประกอบการประชุม>>>ภาพแสดงหลักฐานการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หนังสือแจ้งเวียน>>>บันทึกขอแจ้งเวียน

หลักฐานการแจ้งเวียน>>>หลักฐานการแจ้งเวียน