การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (MOIT) ปีงบประมาณ 2566

ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล >>>MOIT1-MOIT2

ตัวชี้วัดที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ>>>MOIT3-MOIT5

ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล>>>MOIT6-MOIT8

ตัวชี้วัดที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใส>>>MOIT9-MOIT11

ตัวชี้วัดที่ 5 : การป้องกันการรับสินบน>>>MOIT12-MOIT13

ตัวชี้วัดที่ 6 : การใช้ทรัพย์สินของราชการ>>>MOIT14

ตัวชี้วัดที่ 7 : การดำเนินงานเพื่อป้องการทุจริต>>>MOIT15-MOIT19

แผนขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

ตัวชี้วัดที่ 8 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน>>>MOIT20

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร>>>MOIT21-MOIT22


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (MOIT) ปีงบประมาณ 2565

ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล >>> MOIT1-MOIT2

ตัวชี้วัดที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ>>>MOIT3-MOIT5

ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล>>>MOIT6-MOIT9

ตัวชี้วัดที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใส>>>MOIT10-MOIT12

ตัวชี้วัดที่ 5 : การรับสินบน>>>MOIT13-MOIT14

ตัวชี้วัดที่ 6 : การใช้ทรัพย์สินของราชการ>>>MOIT15

ตัวชี้วัดที่ 7 : การดำเนินงานเพื่อป้องการทุจริต>>>MOIT16-MOIT17

ตัวชี้วัดที่ 8 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน>>>MOIT18-MOIT21

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร>>>MOIT22-MOIT23


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ปีงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัดที่ 1 : EB1-EB2

ตัวชี้วัดที่ 2 : EB3-EB5

ตัวชี้วัดที่ 3 : EB6-EB9

ตัวชี้วัดที่ 4 : EB10-EB12

ตัวชี้วัดที่ 5 : EB13

ตัวชี้วัดที่ 6 : EB14-EB15

ตัวชี้วัดที่ 7 : EB16-EB18

ตัวชี้วัดที่ 8 : EB19-EB21

ตัวชี้วัดที่ 9 : EB22-EB24


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัดที่ 1 : EB1-EB4

ตัวชี้วัดที่ 2 : EB5-EB7

ตัวชี้วัดที่ 3 : EB8-EB9

ตัวชี้วัดที่ 4 : EB10-EB12

ตัวชี้วัดที่ 5 : EB13-EB14

ตัวชี้วัดที่ 6 : EB15

ตัวชี้วัดที่ 7 : EB16

ตัวชี้วัดที่ 8 : EB17

ตัวชี้วัดที่ 9 : EB18-EB19

ตัวชี้วัดที่ 10 : EB20-EB22

ตัวชี้วัดที่ 11 : EB23-EB24

ตัวชี้วัดที่ 12 : EB25-EB26