การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ปีงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัดที่ 1 : EB1-EB2

ตัวชี้วัดที่ 2 : EB3-EB5

ตัวชี้วัดที่ 3 : EB6-EB9

ตัวชี้วัดที่ 4 : EB10-EB12

ตัวชี้วัดที่ 5 : EB13

ตัวชี้วัดที่ 6 : EB14-EB15

ตัวชี้วัดที่ 7 : EB16-EB18

ตัวชี้วัดที่ 8 : EB19-EB21

ตัวชี้วัดที่ 9 : EB22-EB24

 


 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัดที่ 1 : EB1-EB4

ตัวชี้วัดที่ 2 : EB5-EB7

ตัวชี้วัดที่ 3 : EB8-EB9

ตัวชี้วัดที่ 4 : EB10-EB12

ตัวชี้วัดที่ 5 : EB13-EB14

ตัวชี้วัดที่ 6 : EB15

ตัวชี้วัดที่ 7 : EB16

ตัวชี้วัดที่ 8 : EB17

ตัวชี้วัดที่ 9 : EB18-EB19

ตัวชี้วัดที่ 10 : EB20-EB22

ตัวชี้วัดที่ 11 : EB23-EB24

ตัวชี้วัดที่ 12 : EB25-EB26