คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศ สำหรับการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกา