โรงพยาบาลเพ็ญ  เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ  ผสมผสานหลักการแพทย์วิถีธรรมประชาชนสุขภาพดีด้วยภาคีเครือข่าย  ภายใน ปี  พ.ศ. 2563