คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศ สำหรับการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกา

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบถึงความเก